Avís legal

 


1. Dades d’identificació

Vostè està visitant la pàgina Web www.perruqueriaguillaumes.com, titularitat de Ricard Guillaumes de Santos (en endavant, la PERRUQUERIA). 

Ctra. Santa Coloma 55, 17180 Vilablareix (Girona)

ricardguillaumes@gmail.com

Tel: 972 241 203

NIF: 40314262T

 

2. Acceptació de l'usuari

Aquest document (en endavant, Avís Legal) té per objecte regular l’ús del lloc web (en endavant la “pàgina Web”) que la PERRUQUERIA posa a disposició del públic a l’URL: www.perruqueriaguillaumes.com. La utilització de la pàgina Web per part d’una tercera persona li atribueix la condició d’usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions que s’incorporen en aquest Avís Legal; per això, demanem a l’usuari que les llegeixi atentament abans de fer-ne ús. Si l’usuari no està d’acord amb l’Avís Legal, no té dret a utilitzar la pàgina Web.

Tanmateix, la simple utilització i l’accés de l’usuari la pàgina Web, significa que accepta aquest Avís Legal.

 

3. Accés a la pàgina Web i Contrasenyes

La prestació del servei de la pàgina Web per part de la PERRUQUERIA té caràcter gratuït. 

En general no s’exigeix ??la subscripció prèvia o registre com a usuari per a l’accés i ús de la pàgina Web, sense perjudici que per a la utilització de determinats serveis o continguts de la mateixa s’hagi de realitzar aquesta subscripció o registre. 

Les dades dels usuaris obtingudes a través de la subscripció o registre a aquesta pàgina Web, estan protegits mitjançant contrasenyes triades per ells mateixos. L’usuari es compromet a mantenir la seva contrasenya en secret i a protegir-la d’usos no autoritzats per tercers. L’usuari haurà de notificar immediatament a la PERRUQUERIA qualsevol ús no consentit del seu compte o qualsevol violació de la seguretat relacionada amb el servei de la pàgina Web, de la qual hagi tingut coneixement.

La PERRUQUERIA incorpora i adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, atès l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades, i tot això d’acord amb el que estableix la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La PERRUQUERIA no se’n fa responsable davant dels usuaris, per la revelació de les seves dades personals a tercers que no sigui deguda a causes directament imputables a la PERRUQUERIA, ni per l’ús que d’aquestes dades facin tercers aliens a la PERRUQUERIA, o el possible mal ús que se’n faci de la documentació privada a què hagi tingut accés.

 

4. Ús correcte de la pàgina Web

L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la Llei, al present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar la pàgina Web, els seus continguts o els serveis que es prestin a través d’aquesta, amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, que puguin causar qualsevol perjudici en els interessos o drets de terceres persones o que, d’alguna manera, puguin danyar, inutilitzar, fer inaccessible o deteriorar la pàgina Web, els seus continguts o els seus serveis o impedir una utilització normal de la mateixa per altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, fer malbé les dades, programes o documents electrònics que es trobin a la pàgina Web. 

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a la pàgina Web, mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals la PERRUQUERIA presta el servei, així com realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en aquests sistemes o serveis. 

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de la PERRUQUERIA o de tercers.

 

5. Majoria d’edat

L’usuari declara que és major d’edat i disposa de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per aquest Avís Legal, i es compromet a fer un ús diligent de la pàgina Web, com també de la informació que conté, amb total subjecció a la normativa que sigui d’aplicació.

 

6. Publicitat

Part de la pàgina Web pot albergar continguts publicitaris o estar patrocinada. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la pàgina Web compleix les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. 

La PERRUQUERIA no es farà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors. En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els continguts publicitaris inserits en aquesta pàgina Web, poden dirigir a la següent adreça de correu electrònic: ricardguillaumes@gmail.com

 

7. Enllaços de tercers

El present Avís Legal es refereix únicament i exclusivament a la pàgina Web i continguts de la PERRUQUERIA, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers, accessibles a través de la pàgina Web. 

Les destinacions d’aquests enllaços no estan sota el control de la PERRUQUERIA, i la PERRUQUERIA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la pàgina Web de la PERRUQUERIA, ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquests enllaços es proporcionen únicament per informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica cap avaluació de la pàgina web enllaçada per part de la PERRUQUERIA.

 

8. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la pàgina Web, llevat que s’indiqui el contrari, són de titularitat exclusiva de la PERRUQUERIA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu: el disseny gràfic, codi font, logotips, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen a la pàgina Web. 

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe, continguts en la pàgina Web, estan protegits per la Llei. 

La PERRUQUERIA no concedeix cap tipus de llicència o autorització d’ús personal a l’usuari sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret relacionat amb la pàgina Web de la PERRUQUERIA i els serveis oferts en la mateixa. 

Per això, l’usuari reconeix que la reproducció (excepte per a ús privat), distribució, comercialització, transformació, i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de la PERRUQUERIA o dels titulars dels mateixos.

 

9. Règim de responsabilitat

9.1. RESPONSABILITAT PER L’ÚS DE LA PÀGINA WEB 

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització de la pàgina Web. La PERRUQUERIA queda exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pugui derivar per les accions de l’usuari. 

Malgrat que la PERRUQUERIA empri tots els esforços i mitjans raonables per facilitar una informació fefaent en la pàgina Web, això no garanteix la total absència de possibles inexactituds, errors i/o omissions o la permanent disponibilitat i continuïtat en l’accés a la mateixa. L’usuari és l’únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra la PERRUQUERIA basada en l’ús per part de l’usuari de la pàgina Web. Si escau, l’usuari ha d’assumir totes les despeses, costos i indemnitzacions que s’irroguin a la PERRUQUERIA amb motiu d’aquestes suposades reclamacions o accions legals. 

A més, l’usuari accepta el que s’ha indicat abans i es compromet a emprar la màxima diligència i prudència quan accedeixi i gaudeixi de la navegació a través de la pàgina Web o quan gaudeixi dels continguts i de la informació que hi trobi disponible. 

9.2. RESPONSABILITAT PEL FUNCIONAMENT DEL LLOC WEB

La PERRUQUERIA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. La PERRUQUERIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin produir per la presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin alterar el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. Així mateix, la PERRUQUERIA també exclou qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de retards o bloqueigs en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrrega a les línies telefòniques o a Internet, així com per danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la PERRUQUERIA. Alhora, la PERRUQUERIA està facultada per suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a la pàgina Web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. 

La PERRUQUERIA farà totes les accions possibles per garantir la seguretat de la informació que hagi estat facilitada pels usuaris. No obstant això, no pot garantir la seguretat absoluta de les transmissions d’informació. Sens perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerides, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades, l’usuari sap que la seguretat en l’entorn d’Internet no es pot garantir de manera total i absoluta. 

La PERRUQUERIA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar de la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts de la pàgina Web. 

9.3. RESPONSABILITAT PER ENLLAÇOS

Els enllaços que conté la pàgina Web poden conduir l’usuari a altres llocs web gestionats per tercers. En relació als altres llocs de tercers, la PERRUQUERIA manifesta que no ofereix ni comercialitza els productes o serveis que continguin, ni controla, exerceix vigilància o aprova els continguts o una altra classe de matèria en aquests llocs enllaçats. 

La PERRUQUERIA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la seva pàgina Web i que no sigui gestionada per la PERRUQUERIA, ja que la funció dels enllaços que apareixen és únicament informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on pot ampliar les dades que s’ofereixen en aquest web. A excepció del lloc web xarxafarma.com, els enllaços esmentats no suposen cap suggeriment, invitació o recomanació per visitar els llocs de destinació, i per això la PERRUQUERIA no es fa responsable del resultat que s’obtingui a través d’aquests enllaços hipertextuals.

La PERRUQUERIA queda exonerada de tota responsabilitat pel funcionament d’aquests enllaços, del resultat obtingut a través dels enllaços esmentats, de la veracitat i legalitat del contingut o informació a què es pugui accedir, així com dels perjudicis que pugui patir l’usuari en virtut de la informació trobada al web enllaçat. Així mateix, les terceres persones que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual a la nostra pàgina Web, caldrà que es dirigeixin a ricardguillaumes@gmail.com per tenir-ne el consentiment previ, exprés i per escrit de la PERRUQUERIA.

 

10. Política respecte les dades personals obtingudes a través de la pàgina Web.

10.1. A TRAVÉS DE FORMULARIS 

Sens perjudici del que preveu cadascun dels formularis la pàgina Web, quan l’usuari facilita les seves dades de caràcter personal autoritza expressament la PERRUQUERIA a tractar-les per a les finalitats que s’hi indiquin, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre. La PERRUQUERIA incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer titularitat de la PERRUQUERIA, que serà comunicat degudament a l’Agència de Protecció de Dades. 

La PERRUQUERIA establirà les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista.

L’usuari, o el seu representant legal, pot exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació, oposició i/o revocació, dirigint-se per escrit, en qualsevol moment, a aquesta entitat, en el domicili Ctra.Santa Coloma 55  Local C   17180   Vilablareix

Preguem llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal.

 

11. Observacions per part de l'usuari 

L’usuari garanteix que la informació, el material o les observacions que pugui facilitar a la PERRUQUERIA, a través de la pàgina Web, no infringeixen els drets de propietat intel·lectual o industrial de terceres persones, ni cap altra disposició legal. Tanmateix i llevat de les seves dades personals, la informació, els materials o les observacions que l’usuari faciliti a la PERRUQUERIA es consideraran no confidencials, i la PERRUQUERIA es reserva el dret a utilitzar-les de la manera que consideri més adequada. 

12. Cookies

Aquesta pàgina Web utilitza cookies. Els cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari. Podeu trobar més informació aquí.

 

13. Modificació de les condicions d'ús 

La PERRUQUERIA es reserva el dret a desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment les condicions d’ús d’aquesta pàgina Web. L’usuari queda obligat automàticament per l’Avís Legal que es trobi vigent en el moment en què accedeixi a la pàgina Web, per la qual cosa l’ha de llegir i acceptar cada vegada que el vulgui utilitzar.

 

14. Legislació aplicable i competència jurisdiccional

La relació entre la PERRUQUERIA i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de Catalunya. 

La PERRUQUERIA perseguirà l’incompliment de les presents Condicions així com qualsevol utilització indeguda de la pàgina Web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre i assisteixin a dret

©Derechos de autor. Todos los derechos reservados.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.